Kollektivtrafikråden i Västra Götaland -

Kollektivtrafikråden i Västra Götaland

Det här är webbplatsen för kollektivtrafikråden i Västra Götaland. Här finns datum för kommande möten, kallelser, protokoll och andra dokument samt kontaktpersoner.

I toppmenyn finns länkar till varje kollektivtrafikråd:

  • Kollektivtrafikrådet Fyrbodal
  • Kollektivtrafikrådet Göteborgsregionen
  • Kollektivtrafikrådet Sjuhärad
  • Kollektivtrafikrådet Skaraborg

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna

I dokumentet Samverkansformer (pdf, 166 kbb) kan du läsa om hur Västra Götalandsregionen, Västtrafik och kommunerna ska samverka för att utveckla kollektivtrafiken. Det regionala kollektivtrafikrådet, och de delregionala kollektivtrafikråden är viktiga forum i denna samverkan.

Kollektivtrafikrådens främsta uppgift är att samråda kring centrala övergripande strategiska frågor inför beslut i Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd.

Samverkansformerna ska uppdateras

I samband med revideringen av trafikförsörjningsprogrammet lyftes förslag till förändringar i samverkansformerna. Beredningsgruppen för hållbar utveckling, BHU, ställde sig vid sitt möte 31 maj 2016 (§ 81) bakom en enhetlig hantering av remisser från kollektivtrafiknämnden, genom kollektivtrafikråden. Med anledning av detta kommer dokumentet Samverkansformer att uppdateras.

De fyra delregionala kollektivtrafikråden

De delregionala kollektivtrafikråden består av representanter från varje kommun i delregionen samt två representanter från Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd. Råden har befogenhet att representera samtliga kommuner i respektive delregion.

I de delregionala kollektivtrafikrådens uppgift ingår att samråda kring den strategiska inriktningen för Trafikförsörjningsprogrammet – det centrala styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland.

Råden behandlar även andra övergripande strategiska frågor, såsom t ex pris- och sortimentsstrategi och tågstrategi, och andra utvecklingsfrågor som kopplar an till kollektivtrafiken, såsom pendling och samhällsbyggnads- och näringslivsutveckling.

Regionala kollektivtrafikrådet/Beredningen för hållbar utveckling (BHU)

Sedan 2015 bereder BHU förslag till strategisk inriktning i trafikförsörjningsprogrammet innan det lyfts till Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd. Detsamma gäller andra övergripande strategier, såsom pris- och sortimentsstrategi och tågstrategi. 

Det är också det regionala kollektivtrafikrådet som har till uppgift ta emot och behandla synpunkterna som kommer fram i dialogen i de delregionala kollektivtrafikråden.

Nyhetsbrev

Nu finns ett nyhetsbrev riktat till politiker och tjänstemän i kollektivtrafikråden. Om du inte får detta nyhetsbrev men vill ha det, kontakta  .

vgregion.se/kollektivtrafik kan du anmäla dig till ett mer allmänt nyhetsbrev, men med snarlikt innehåll, genom ett formulär.

uiqt|wB|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m